Tavat-harjoitteet

Perheille suunnattu TAVAT-palvelu tarjoaa kotiharjoitteita

TAVAT -kotiharjoitteluohjelma tukee lapsen kehittymistä ja perheen hyvinvointia tarjoamalla kotiharjoittelua ohjaavia klinikoita.

Kotiharjoitteluohjelma tarjoaa lapsen lähihenkilöille keinoja, joilla vaikuttaa lapsen kehitykseen ja oppimiskykyyn.

Lisää elämänlaatua kotiharjoitteluohjelman avulla

Onko lapsesi käyttäytymiseltään ikiliikkuja, vai passiivinen omaan maailmaan uppoutuja? Onko hänellä vaikeuksia päivittäisissä toimissa, kuten ruokailussa, pukemisessa, WC- ja peseytymistaidoissa, tai motorisissa taidoissa kuten tasapainossa ja käsien käytössä? Onko lapsella ongelmia tunteiden ja käyttäytymisen säätelyssä ja sosiaalisissa taidoissa?

Näihin vaikeuksiin vaikuttavat olennaisesti häiriöt aistiärsykkeiden käsittelyssä aivoissa. Aivojen kyky vastaanottaa ja käsitellä aistitietoa on edellytys kaikelle toiminnalle. Tyypillistä aistiärsykkeisiin poikkeavasti reagoiville lapsille on oman kehon heikko tiedostaminen, joka häiritsee päivittäisten perustoimintojen, liikunnallisten, kognitiivisten (mm. muisti ja ongelmanratkaisu) sekä sosiaalisten taitojen oppimista ja minäkäsityksen kypsymistä.

Mitä kotiharjoitteluohjelma tarjoaa?

Kotiharjoitteluohjelma tarjoaa lapsen lähihenkilöille keinoja, joilla vaikuttaa lapsen kehitykseen ja oppimiskykyyn. Harjoitteet ovat yksinkertaisia ja niitä on helppo toteuttaa arjen tilanteissa. Niiden säännöllinen toistaminen johtaa aistitoimintojen normalisoitumiseen ja tietojen sekä taitojen oppimiseen.

Harjoitteluohjelmien avulla pyritään löytämään ratkaisuja arjen tilanteisiin. Kaikilla kotiharjoitteluohjelmia ohjaavilla työntekijöillä on sosiaali- tai terveydenhoitoalan koulutus. Mukaan voi hakeutua ilman lähetettä.

Tiedustelut

Voit tiedustella kotiharjoitteluohjelmista:

Anna-Mari Laitila
toiminnanjohtaja
Puh. 045 8746 746
anna-mari@malary.fi